دوره های غیر متمرکز (خارج از بنیاد)

تابستانی با امام مهدی (عج)

 • این دوره به در خواست کانون ها ، مراکز و موسسات فرهنگی فقط در ایام تابستان با شرایط ویژه در محل کانون در خواست کننده برگزار می شود

شرایط دوره

 • حضور حداقل ۱۵۰-۱۲۰نفر مهدی پژوه در دوره
 • اتمام دوره ( ۴ سطح آموزشی) در تابستان
 • داشتن امکانات برگزاری دوره در محل کانون

تعهدات بنیاد مهدویت و آینده پژوهی

 • اعزام استاد مورد نیاز
 • نظارت بر حسن اجرای دوره
 • تامین محتوای علمی دوره (ارائه کتب یا جزوات)
 • طراحی و تصحیح آزمون پایانی
 • صدور گواهی پس از اتمام دوره عمومی

تعهدات مجموعه طرف قرارداد

 • تامین هزینه برگزاری دوره و جزوات آموزشی
 • تامین ایاب و ذهاب اساتید
 • ثبت نام و حضور و غیاب مهدی پژوهان
 • نظارت بر حسن اجرای دوره و آزمون پایانی
 • تذکرات:
 • * برگزاری این دوره توسط ناظرینی از طرف بنیاد ارزیابی می شود.
 • *در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در دوره ۱۲۰-۱۵۰ نفر باشند در پایان دوره به ازاء هر نفر کمک هزنه ای به مبغ ۳۰۰۰ تومان و در صورتی که این تعداد به بیش از ۱۵۰ نفر برسد مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان لز طرف بنیاد به مسئول مربوطه داده می شود.

از حضور تا ظهور

 • این دوره به در خواست کانون ها ،مراکز و موسسات فرهنگی در طول سال و محل کانون درخواست کننده برگزار می شود.
 • شرایط دوره

 • حضور حداقل ۳۰ نفر مهدی پژوه در محل کانون
 • داشتن امکانات برگزاری دوره در محل کانون

زمان اجرای دوره به تناسب درخواست مجریان طرح متغیر است.

تعهدات بنیاد مهدویت و آینده پژوهی

 • اعزام استاد مورد نیاز
 • نظارت بر حسن اجرای دوره
 • تامین محتوای علمی دوره (ارائه کتب یا جزوات)
 • طراحی و تصحیح آزمون پایانی
 • صدور گواهی پس از اتمام دوره عمومی

تعهدات مجموعه طرف قرارداد

 • تامین هزینه برگزاری دوره و جزوات آموزشی
 • تامین ایاب و ذهاب اساتید
 • ثبت نام و حضور و غیاب مهدی پژوهان

نظارت بر حسن اجرای دوره و آزمون پایانی