اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار دبستان های تیران و کرون

دی ۳۰, ۱۳۹۴

گزارش تصویری برپایی خیمه های انتظار در دبستان مهاد

دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار کانون طلوع اندیشه

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار کانون طلوع اندیشه
دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار دبستان شهید احمد ربانی

دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری خیمه های انتظار دبستان ۱۲ بهمن

گزارش تصویری برگزاری خیمه های انتظار در مدارس استان اصفهان
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری – هفتمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس

آبان ۲۶, ۱۳۹۴

گزارش تصویری – ششمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس

آبان ۲۵, ۱۳۹۴

گزارش تصویری -چهارمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس

آبان ۲۵, ۱۳۹۴

گزارش تصویری – پنجمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس

گزارش تصویری از پنجمین روز برگزاری طرح کانون هاب مهدویت مدارس" باران مهربانی ،یاران آسمانی"