دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام شهبازیان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام شهبازیان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام شهبازیان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام موسویان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام موسویان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام موسویان

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام باقی

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام باقی

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

دوره تخصصی آموزش مهدویت -«احیاگران»

استاد: حجت الاسلام باقی

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

منجی در ادیان جلسه سوم

 
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

منجی در ادیان جلسه دوم

 
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

منجی در ادیان جلسه اول

 
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

انقلاب اسلامی جلسه سوم

 
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

انقلاب اسلامی جلسه دوم

 
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

انقلاب اسلامی جلسه اول

 
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

نماز و مهدویت جلسه سوم

 
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

نماز و مهدویت جلسه دوم

 
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

نماز و مهدویت جلسه اول