خصوصیات جسمى امام زمان علیه السلام هنگام ظهور چگونه است ؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: ویژگی های امام زمانخصوصیات جسمى امام زمان علیه السلام هنگام ظهور چگونه است ؟
asked 3 سال ago

مطابق برخى از روایات سنى و شیعى امام زمان علیه السلام هنگام ظهور داراى صفات و خصوصیات سمى خاص است از قبیل :
۱- اءجلى الجبهه :
یعنى پیشانى وسیع و عریض . (۱)
۲- اقنى الانف :
وسط بینى او برآمده ولى دو سوراخ آن تنگ است . (۲)
۳- کان وجهه کوکب درى :
گویا صورت او همانند ستاره اى درخشان است . (۳)
۴- اللون لون عربى :
با چهره اى گندم گون . (۴)
۵- افرق الثنایا:
مابین دندان هاى او باز است . (۵)
۶- اکحل العینین :
مژه هاى او سیاه است . (۶)
۷- براق الثنایا:
با دندان هاى سفید. (۷)
۸- اءزج الحاجبین :
با ابروانى کشیده و باریک . (۸)
۹- مربوع القامه :
قامتش متوسط. (۹)
۱۰- الجسم جسم اسرائیلى :
جسم او تنومند است . (۱۰)
۱۱- على خده الایمن خال اسود:
برگونه راست او خالى سیاه است . (۱۱)
پی نوشتها:
۱- سنن ابى داوود ، ج ۲ ، ص ۴۲۲٫
۲- سنن ابى داوود ، ج ۲ ، ص ۴۲۲٫
۳- الفصول المهمه ، ص ۳۱۷٫
۴- البیان ، ص ۹۴٫
۵- البیان ، ص ۹۶٫
۶- البیان ، ص ۹۶٫
۷- البیان ، ص ۹۶٫
۸- الحاوى للفتاوى ، ج ۲ ، ص ۱۴۷٫
۹- الغیبه ، نعمانى ، ص ۲۸۱؛ ارشاد مفید ، ص ۳۴۲٫
۱۰- البیان ، ص ۹۴٫
۱۱- الفصول المهمه ، ص ۳۱۷٫
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران