چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: انحراف در مهدویتچه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟
modir عضو سایت asked 3 سال ago

هنوز مدتى از عهد سفارت ناحیه مقدسه نگذشته بود که این دستگاه مقدس مبتلا به مصیبت مدعیان سفارت گشت . آنان از این ادعاى دروغین خود اهدافى را دنبال مى نمودند که عبارت بود از:
۱- از آنجا که ایمان ضعیفى داشتند با این ادعا در صدد انحراف مردم و جامعه شیعى بودند.
۲- طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شرعیه ، زیرا از آنجا که امام زمان علیه السلام در غیبت به سر مى بردند اینها مى توانستند در اموال تصرف نمایند.
۳- گسترش موقعیت خود در جامعه ، زیرا با این ادعا و انتساب خود به امام مهدى علیه السلام در صدد گسترش شهرت خود بر مى آمدند.
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران